Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen voor sportverenigingen

Er blijk een nieuwe subsidie voor zonnepanelen te zijn. Echter is deze alleen voor sportverenigingen geldig en zijn er voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Deze subsidieregeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. De regeling komt voort uit de motie van de Tweede Kamerleden Bruins Slot en Pia Dijkstra (Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XVI, nr. 108). Uit het hierin gevraagde onderzoek van toenmalig Agentschap NL bleek dat het voor sportverenigingen onder de huidige omstandigheden niet aantrekkelijk is om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Door deze investeringen deels te subsidiëren worden de voorwaarden voor sportverenigingen om te investeren in energiebesparing en duurzame energie vergelijkbaar met die van investeerders die van regelingen als de Energie Investeringsaftrek gebruik kunnen maken (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 XVI, nr. 57).

Wanneer aanvragen?
Sportverenigingen en sportstichtingen komen in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Zowel sportverenigingen als sportstichtingen zijn veel voorkomende eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties.

De digitale aanvraagprocedure is gericht op het minimaliseren van de administratieve lasten. De aanvrager moet de volgende stappen doorlopen in de procedure:

> aanmelding in het E-loket (elektronisch aanvraagloket) via E-Herkenning;
> invullen van het aanvraagformulier, waarin moet worden aangegeven welke maatregelen getroffen worden en waarin een uitsplitsing plaatsvindt van materiële kosten en arbeidskosten.

 

Plaats een bericht